Правила прийому

 

Правила прийому учнів

до Київського професійного енергетичного ліцею

в 2019 році

(розроблені згідно чинного законодавства України та Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, Наказ Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року №499) (зі змінами згідно Наказу Міністерства освіти і науки України  09.04.2014  № 344) «Про внесення змін до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України»

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до Київського професійного енергетичного ліцею (далі - ліцей) незалежно до форм власності та підпорядкування  є обов'язковими для виконання.

1.2. До Київського професійного енергетичного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

          1.4. Прийом громадян до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційними рівнем:

        - кваліфікований робітник

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету м. Києва  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах  регіонального замовлення .

        1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Київського професійного енергетичного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Київського професійного енергетичного ліцею на 2019 рік   розроблені відповідно до законодавства України та Типових правил прийому до професійно - технічних навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки від 14.04.2013 р. №499  та наказом МОН України №344 від 09.04.2014 р. «Про внесення зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» і затверджуються директором ліцею.

2.4. Приймальна комісія:

-   організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-    організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-   організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-    вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Ліцей здійснює професійну підготовку кваліфікованих робітників на базі базової та повної загальної середньої освіти

У 2019 році згідно доведеного плану регіонального замовлення та в межах  ліцензійного обсягу  прийом учнів  складає:

   

на базі базової загальної середньої освіти  (9 класів) з терміном навчання         3 роки    з отриманням первинної  професійної підготовки та повної середньої освіти

Назва професії

Освіта

Регіональне замовлення

Термін навчання

1

Слюсар-електромонтажник

9

26 чол.

3р.

2

Маляр; штукатур; лицювальник - плиточник

9

28 чол.

3р.

3

Машиніст крана (кранівник)

9

28 чол.

3р.

4

Електрозварник ручного зварювання; рихтувальник кузовів

9

28 чол.

3р.

5

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

9

28 чол.

3р.

 

    Після закінчення   ліцею  видається  атестат  про повну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

 

на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) з терміном навчання      1,5 років з  отриманням первинної  професійної підготовки освіти

 

Назва професії

Освіта

Регіональне замовлення

Термін навчання

1

Слюсар-електромонтажник

11

26 чол.

1,5р.

2

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання

11

28 чол.

1,5р.

 

Після закінчення   ліцею  видається диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

 

Освіта в ліцеї здійснюється за денною формою навчання.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення», за статтю обмежень не передбачено.

        Вступники приймаються до ліцею за медичними показниками -  формою   086 - о та довідкою  про проходження  медичного огляду за місцем проживання на професійну придатність.

Обмеження  за медичними показниками  можуть відбуватися  при неможливості  навчання абітурієнта  за обраною професією,  про що  повинно  бути вказано  у медичній довідці, встановленій  чинним законодавством.

Прийом до ліцею проводиться шляхом проведення  співбесід зі вступниками.

При виникненні спірних питань щодо результатів співбесід з абітурієнтами проводиться додаткова співбесіда та конкурс  свідоцтв  і атестатів про освіту.

 

 

Співбесіди проводяться згідно графіка,  який затверджується  директором.

Приймальна комісія працює щоденно в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з               900 до 1700 год.

Всі іногородні, які потребують житла, забезпечуються гуртожитком. Поселення в гуртожиток відбувається з  31 серпня 2019 року.

2.6.Прийом документів на навчання до ліцею розпочинається  з 25 травня 2019 року.

2.7 У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки про продовження проведення прийому на навчання, термін  прийому документів  в Київському професійному  енергетичному ліцеї буде продовжено.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Київського професійного енергетичного ліцею, вказуючи обрану професію , форму навчання, місце проживання, до якої додають:

-          документ про освіту (оригінал);

-          медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством  (086-о);

-          6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

-          копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності);     

-          вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження,  для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Київського професійного енергетичного ліцею проводиться шляхом проведення  співбесід зі вступниками на навчання:

-        при виникненні спірних питань щодо результатів співбесід з абітурієнтами проводиться додаткова співбесіда та конкурс атестатів або свідоцтва про освіту

Співбесіди проводяться згідно графіка , що затверджується  директором.

 

       4.2. Вступники, які без поважних причин  не з'явилися на співбесіду  у зазначений за розкладом час,  на навчання не приймаються.

 

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом: 

-          особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-          діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-          діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-          особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3 – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

-          особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

-          діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням.

Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-             випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-             випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-             учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-             особи, які вступають до Київського професійного енергетичного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного       відбору  та співбесіди приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до ліцею за денною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється наказом  директора.

5.6. Після конкурсного відбору, зарахування  до Київського професійного енергетичного ліцеюможе супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею на навчання здійснюється за рахунок видатків з  бюджету м. Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

 

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників,  які мають базову та повну загальну середню освіту.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом відповідно   до пункту 2.7 цих Правил.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється Управлінням закладів професійної освіти , прогнозування та розвитку інфраструктури освітиДепартаменту освіти і науки виконавчого органу Київської  міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні

педагогічної ради

Протокол № 4    від 13.12.2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук