Правила прийому

 

Правила прийому учнів

до Київського професійного енергетичного ліцею на 2018 навчальний рік

  

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до Київського професійного енергетичного ліцею незалежно до форм власності та підпорядкування  є обов'язковими для виконання.

1.2. До Київського професійного енергетичного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється для здобуття професій за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 - кваліфікований робітник

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету м. Києва  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах  регіонального замовлення у професійно-технічному навчальному закладі.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб  не здійснюються.

2Приймальна комісія 

2.1. Прийом до Київського професійного енергетичного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Київського професійного енергетичного ліцею на 2018 рік   розроблені відповідно до законодавства України та Типових правил прийому до професійно - технічних навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки від 14.04.2013 р. №499  та наказом МОН України №344 від 09.04.2014 р. «Про внесення зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» і затверджуються директором ліцею.

2.4. Приймальна комісія:

-   організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-    організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-   організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-    вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди .

Ліцей здійснює професійну підготовку кваліфікованих робітників на базі базової та повної загальної середньої освіти

В 2018 році прийом в Київський професійний енергетичний ліцей відповідно до регіонального замовлення та в межах терміну ліцензійного обсягу здійснюється за такими професіями:

Назва професії

Освіта

План прийому

Термін навчання

Стать

1

Слюсар-електромонтажник

9/11

56 чол.

3р./1,5р.

чол.

2

Маляр; штукатур; лицювальник - плиточник

9/11

56 чол.

3р./1,5р.

жін./чол.

3

Машиніст крана (кранівник); слюсар з ремонту дорожньо- будівельних машин та тракторів

9

30 чол.

3р.

жін./чол.

4

Електрозварник ручного зварювання; рихтувальник кузовів

9

30 чол.

3р.

чол.

5

Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

9

30 чол.

3р.

жін./чол.

6

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання

11

28 чол.

1,5р.

чол.


3
Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Київського професійного енергетичного ліцею, вказуючи обрану професію , форму навчання, місце проживання, до якої додають:

-           документ про освіту (оригінал);

-           медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством  (086у);

-           6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

-           копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності);     

-          вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження,  для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4Умови прийому

4.1. Прийом до Київського професійного енергетичного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-     за результатами співбесіди та результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

-    при виникненні спірних питань щодо результатів співбесід (однаковий конкурсний бал, тощо) з абітурієнтами проводиться додаткове тестування та конкурс атестатів.

Співбесіди проводяться згідно графіка , що затверджується  директором.

Вступники приймаються до ліцею за медичними показниками -  формою 086 - у та медичним оглядом щодо придатності до професії за місцем проживання.

5Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом: 

-        особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-       діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-       діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-    особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3 – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

-      особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

-     діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням.

Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-       випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-       випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-   учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-       особи, які вступають до Київського професійного енергетичного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного       відбору  та співбесіди приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до ліцею за денною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5.Зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється наказом  директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування Київського професійного енергетичного ліцею, може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею на навчання за рахунок бюджету м. Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення

6Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників,  які мають базову та повну загальну середню освіту.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом відповідно   до пункту 2 .7 цих Правил.

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.  При невиконанні регіонального замовлення з окремих професій КПЕЛ  може проводити  додатковий  прийом учнів  відповідно до  пункту 2.7  цих Правил.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється Управлінням професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

 

Пошук